Historia Parafii

[...]

Rok 1992-1993

    Powołano komitet organizacyjny budowy nowego obiektu sakralnego w Różannie w dniu 28 maja 1992 r. w składzie: Andrzej Kopeć, Władysław Powała, Karol Kramkowski, Czesława Gorzelańczyk Zygmunt Pluciński, Jan Sytek.

    Dnia 25 października 1993 r. podpisano umowę z inż. Jerzym Napierałą z Mogilna na wykonanie projektu: "Kaplica z zapleczem mieszkalnym".

 

Rok 1995

    10 czerwca 1995 r. u Sołtysa Wojciecha Silskiego odbyło się zebranie członków komitetu budowy z Ks. Prefektem Stanisławem Siuchnińskim z Gębic odpowiedzialnym za tworzenie parafii w Różannie mocą dekretu Księdza Arcybiskupa Henryka Muszyńskiego.

    W skład parafii mają wchodzić wsie: Kamionek, Procyń, Różanna, Siedluchno. Jako patrona parafii wybrano św. Brata Alberta.

    17 czerwca 1995 roku odbyła sie pierwsza Msza św. odpustowa, na początku której Ks. Proboszcz H. Bamber poświęcił duży krzyż drewniany, towarzyszący od tej pory każdej Mszy św. odprawianej w pomieszczeniach wynajętych dla celów duszpasterskich od Spółki Róż-Pol. Pomieszczenia te to 3 pokoje po dawnym przedszkolu.

    Od 1 lipca 1995 r. Ks. Proboszcz St. Siuchniński pożegnał Gębice i zamieszkał w Orchowie Górnym. Wynajęto księdzu dwa pokoje, a w korytarzu utworzono biuro parafialne.

    2 lipca 1995 r. o godz. 10.30 odbyła się pierwsza Msza św.. Puste pole i krzyż, pomieszczenia zastępcze, wynajęte mieszkanie, pożyczony sprzęt liturgiczny były poczatkiem pracy duszpasterskiej w naszej parafii.

[...]

    24 lipca 1995 r. otrzymaliśmy pozwolenie na budowę, a nazajutrz wytyczono z geodetą z Trzemeszna plac pod budowę kościoła. Pracami budowlanymi kierował Benon Malendowicz z Mogilna, majstrem budowy był Mieczysław Łyko z Procynia, inspektorem nadzoru inż. Jerzy Napierała z Mogilna. Do pracy ruszył każdy kto miał czas, siły i dobrą chęć.

[...] Motorem napędowym budowy był Sylwester Gałęzewski liczący sobie 85 lat.

    28 sierpnia 1995 r. odbyły się pierwsze parafialne dożynki wraz z loterią i żywymi fantami, a której dochód przeznaczono na budowę. Organizatorem Festynu Dożynkowego byli: Rada Sołecka z Różanny, Spółka Róż-Pol z prezesem Mirosławem Kubasikiem i parafia rzymsko-katolicka z Ks. Proboszczem St. Siuchnińskim. Do północy grał zespół młodzieżowy z Gębic, wszyscy bawili się świetnie.

[...]

    Wysiłkiem ludzi, a także przy pomocy p. prezesa spółki Róż-Pol, który dał ciężki sprzęt udało się zakończyć budowę murów przed pierwszym śniegiem.

    15 grudnia 1995 r. był dniem erygowania naszej parafii. Dekret określał dokładnie granice parafii, jej patrona oraz mianował Ks. St. Siuchnińskiego pierwszym proboszczem. Uroczystego wprowadzenai Ks. Proboszcza w mury przykrytego folią kościoła, dokona 23 grudnia 1995 r. Dziekan Ks. Prałat Bronisław Michalski. Wszystko było prowizoryczne: otwory okienne i strop obite folią, ołtarz - duży stół, na ścianie frontowej duży krzyż, zamiast,posadzki piasek, choinki wbite w ziemię. Ławki podarowane przez Mogilńskie Fabryki Mebli - zakład w Marcinkowie.

[...]

Rok 1996

    W marcu 1996 r. zostały zakupione drzwi i okna, które oszklili W. Silski i B. Gorzelańczyk szkłem ornamentowym.

    Pierwsza Msza św. rezurekcyjna odprawiona została pod gołym niebem przy pomieszczeniach zastępczych. Państwo Mirosława i Ryszard Skibiszewscy z Kamionka ofiarowali turyfer, a Barbara Radke z Mogilna tabernakulum oraz monstrancję.

    Prace budowlane ruszyły 10 kwietnia 1996 r. Władysław Powała założył instalacje elektryczną, otynkowano ściany i przygotowano stopnie prezbiterium.

    W mieszkaniu Ks. Proboszcza w Orchowie, 21 maja 1996 r. odbyło się pierwsze spotkanie Rady Duszpasterskiej i Rady Ekonomicznej zatwierdzonej przez Ks. Arcybiskupa Henryka Muszyńskiego. Na zebraniu był obecny S. Gałęzewski z Procynia, fundator obrazu św. Brata Alberta. Obraz namalował Konrad Szary z Padniewa.

    W maju, jadąc na bierzmowanie do Gębic, Ks. Bp Jan Czerniak ofiarował parafii kielich i patenę.[...]

    Konstrukcje dachową przywiezioną z Miradza, zakładał cieśla Józef Szulc ze Zbytowa.

    1 czerwca 1996r. wmurowano tabernakulum. I Komunia św. (17 dzieci) odbyła się 2 czerwca tegoż roku w murach kościoła bez wykończonego jeszcze dachu. Pogoda była jednak wspaniała. Cztery dni później wspólnota parafialna przeżyła pierwszą uroczystość Bożego Ciała. Procesja przeszła do czterech ołtarzy przygotowanych przez mieszkańców poszczególnych wiosek.

    9 czerwca 1996 r. odbyła się uroczystość poświęcenia obrazu św. Brata Alberta, patrona parafii, przez Ks. Arcybiskupa H. Muszyńskiego w asyście Dziekana Ks. Prałata B. Michalskiego i Ks. Jana Dzierli z Linówca.

    16 czerwca 1996 r. odprawiona została uroczysta Msza św. odpustowa ku czci św. Brata Alberta przez Ks. Dr Macieja Napieralskiego z Gniezna. Jest on również ofiarodawcą kielicha, pateny i mszału. Ks. Proboszcz Wojciech Czechyra z Duszna  wygłosił kazanie i ofiarował 14 gipsowych stacji Drogi Krzyżowej.

    Po uroczystościach w kościele zaproszeni goście udali się do gościnnego domu Państwa Silskich. Kawę i słodycze spożywano w cieniu orzecha.

    6 lipca 1996 r. ludzie chorzy i starsi przybyli do kościoła, aby wspólnie pomodlić sie przed obrazem św. Brata Alberta, uczestniczyć we Mszy św. oraz przyjąć sakrament [namaszczenia] chorych.

    Prace budowlane ciągle posuwały się do przodu. W lipcu ukończono kominy, przykryto papą dach oraz na szczycie kościoła postawiono metalowy, podświetlany krzyż.

    W czasie wakacji 1996 r. ministranci i lektorzy dzięki Ireneuszowi Paradowskiemu wyjechali na wycieczkę do Biskupina i Wenecji. Pod końcu lipca w kościele zakończono posadzkę oraz wymurowano ołtarz, w którym umieszczono kamień przywieziony z Zakopanego-Kalatówki, miejsce życia św. Brata Alberta. Od 30 sierpnia Ks. Proboszcz zamieszkał na plebani w Różannie.

    Pierwszego sakramentu bierzmowania uczniom klasy VII i VIII szkoły podstawowej oraz I klasy szkoły średniej udzielił Ks. Bp Stanisław Gądecki - 6 listopada 1996 r.

    Przed zimą zostały zrobione schody do kościoła oraz garaż. Dzięki inicjatywie S. Gałęzewskiego w grudniu zostały powieszone, po odnowieniu przez K. Szarego, stacje Drogi Krzyżowej. Pod głównym obrazem założono półkę na kwiaty; ołtarz i miejsce przewodniczenia obito boazerią sosnową. Prace te wykonali Karol Kramkowski, Zygmunt Pluciński, Władysław Powała, Wojciech Silski i Bogdan Gorzelańczyk.

Rok 1997

    Rozpoczęto zakładanie płytek ceramicznych na posadzce w prezbiterium i części kościoła. Płytki ofiarowała B. Radke z Mogilna. Prace te zakończono po Wielkanocy 1997 roku. Była to praca Zygmunta Wolkiewicza i Romana Friedricha. Młodzież z Zespołu Szkół - Centrum Kształcenia Rolniczego w Bielicach z prof. A. Krajewskim obsadziła "Bożą Rolę" żywopłotem, iglakami i wierzbami.

    Teren przy kościele stawał się coraz ładniejszy, wysiano trawę, a przy krzyżu rozpoczęto budowę groty ku czci Matki Bożej Fatimskiej.

    26 maja 1997 r. w Dzień Matki odbyło się uroczyste poświęcenie feretronu (obraz namalował Konrad Szary, a obudowę wykonał Roman Tomczak z Bielska).

    27 czerwca 1997 r. rodzina Państwa Szarych ofiarowała wspólnocie parafialnej obraz Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. Odtąd co środę wierni wzywają pomocy i dziękowują za otrzymane łaski Tej, która gotowa jest pomagać nieustannie. W połowie sierpnia 1997 r. Julian Zieliński z Procynia rozpoczął prace przy pokryciu dachu eternitem.

    Dziękczynna Msza św. za tegoroczne plony odbyła się we wrześniu. Zorganizowany był kolejny festyn z loterią fantową, z której dochód przeznaczono na założenie centralnego ogrzewania.

    30 września 1997 r. odbyła się pierwsza w parafii wizytacja kanoniczna Ks. Bp Bogdana Wojtusia. Poświęcono grotę, której fundatorem był prezes Spółki Róż-Pol M. Kubasik. Ks. Biskup podziękował za dotychczasowy trud budowania świątyni i polecił całą społeczność parafialną opiece św. Brata Alberta, Patrona parafii.

    Przed zimą zakończono prace przy zakładaniu centralnego ogrzewania.

Rok 1998

    11 stycznia 1998 r. zgromadziło się w kościele wielu parafian, by uczestniczyć w Jasełkach przygotowanych przez dzieci i Panią katechetkę Henrykę Warchał. Były także nagrody za właściwe rozwiązanie zadań roratnich. Tradycja ta została zachowana do dziś.

    Nowy konfesjonał, którego wykonawcą był K. Kramkowski ustawiono w kościele 30 marca 1998 roku.

[...]

    W grudniu 1998 r. założono panele na suficie kościoła. Prace trwały w dzień i w nocy.

Rok 1999

    W maju 1999 r. wykonano nowe schody, szersze i wygodniejsze oraz kostkę polbrukową przed kościołem pod nadzorem Tadeusza Kapeli z Różanny. Wmontowano także dwie dalsze lampy od strony zachodniej.

    4 czerwca 1999 r. przechodziła przez Różannę piesza pielgrzymka z Powidza do Bydgoszczy na spotkanie z Ojcem świętym Janem Pawłem II. Weszła do naszego kościoła, by się pomodlić i odpocząć przed dalszą drogą, jak również posilić się. W dalszą drogę z grupą pielgrzymkową ruszyły nasze lektorki Monika Fabiańska i Ilona Sikorska.

    Za pieniądze uzyskane z V festynu dożynkowego oraz ofiary zebrane przez członków Rady Duszpasterskiej zakupiono materiał i dobudowano kruchtę oraz ubikację. Stolarz Czesław Łysiak z Marcinkowa wykonał okrągłe okno i wejściowe drzwi. Na frontowej ścianie kruchty umieszczono datę erygowania parafii w taki sposób, by z drugiej strony umieścić rok konsekracji kościoła. W kruchcie zawieszono drewniany krzyż towarzyszący nam od początku, oraz tablice ogłoszeń i kinkiety.

    22 października 1999 r. wyruszyła z Różanny do Krakowa, do Sióstr Albertynek i kościoła Ecce Homo, grupa w składzie: Ks. Stanisław Siuchniński, Jolanta Kamionko z synem oraz Państwo Barbara i Ireneusz Paradowscy, by przywieźć relikwie św. Brata Alberta. Relikwie oraz Certyfikat stwierdzający ich autentyczność przekazała siostra Alicja.

    12 listopada 1999 r. w 10 rocznicę kanonizacji św. Brata Alberta odbyło się wprowadzenie i intronizacja relikwii w progi naszej świątyni wybudowanej ku jego czci. Uroczystą Mszę św. koncelebrował Dziekan Ks. Prałat B. Michalski oraz kapłani z całego dekanatu. Brała w niej także udział Siostra Alicja z Krakowa.

Rok 2000

    Wiosną 2000 r. wyłożono polbrukiem całą aleję procesyjną przy kościele.

    Po Wielkanocy 2000 roku ruszyły prace przy budowie chóru. Pracami kierowali Edmund Pawlak z Kamionka i Mieczysław Łyko. Balustradę wykonał Cz. Lysiak. Kręcone schody dopełniły całości.

    Odpust parafialny w Roku Jubileuszowym miał godną obsadę. Mszy św. przewodniczył Ks. Radca Marian Drapikowski, który 19 lutego obchodził 50-lecie kapłaństwa, Słowo Boże wygłosił Ks. Teodor Paradowski, proboszcz z Góry k/Inowrocławia. Po procesji eucharystycznej wszyscy uczestniczący w sumie odpustowej, po raz pierwszy w naszym kościele, ucałowali relikwie św. Brata Alberta.

    We wrześniu i październiku 2000 r. trwały prace tynkarskie. Tego zadania podjął się E. Pawlak, pomagali mu Kazimierz Siwa i Jan Kinas.

    Ruszyły przygotowania do konsekracji kościoła. Okazało się, że do namaszczenia ołtarza potrzebna jest płyta marmurowa z zaznaczonymi krzyżykami. Wykonał ją kamieniarz z Barcina.

    Ireneusz Paradowski zakupił cyfry miedziane, które wypełniły miejsce na frontowej ścianie zewnętrznej kruchty kościoła. Krzyżyki na ścianach kościoła - miejsca namaszczenia murów świątyni - wymalował Zdzisław Szczepański, a zacheuszki kupił Waldemar Żelazny z Gębic.

    Wykonano także chodnik do plebani systemem gospodarczym. Zamówiono okolicznościowe foldery, zaproszenia, pamiątkowe kalendarze na rok 2001 z elementami naszej świątyni. Lista zaproszonych gości zamknęła się liczbą 130 osób: kapłani, dobrodzieje naszej parafii, budowniczowie, a także władze świeckie i rodzina księdza proboszcza.

    Zewnętrzna strona zapięta na ostatni guzik, czas na przygotowania duchowe.

    10 grudnia 2000 r. Ks. Proboszcz Dr Andrzej Panasiuk z Mogilna rozpoczął trzydniowe rekolekcje przygotowujące całą rodzinę parafialną do uroczystości konsekracji kościoła.

    15 grudnia 2000 roku - dzień uroczystości. Przybył Ks. Arcybiskup H. Muszyński z Dziekanem Ks. Prałatem B. Michalskim oraz zaproszeni goście i parafianie.

[...]

    Starosta powiatu słupeckiego ofiarował piękną złotą kapę. W dokumencie potwierdzającym poświęcenie kościoła parafialnego czytamy między innymi:

    "Niniejszy dokument poświadcza, że w dniu dzisiejszym, w piątą rocznicę erygowania Parafii, t.j. dnia 15 grudnia 2000 r., zgodnie z kanonem 1217 Kodeksu Prawa Kanonicznego, dokonałem uroczystego poświęcenia kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Brata Alberta w Różannie.

    Poświadczając ten fakt, wyrażam serdeczne życzenia, aby ta świątynia parafialna służyła obecnym parafianom i przyszłym pokoleniom, które po nich przyjdą, by gromadziła ich na Ucztę Eucharystyczną, na sprawowanie sakramentów świętych, ażeby w tej świątyni parafialnej jak najliczniej Lud Boży karmił się przy Stole Słowa Bożego i Eucharystii.

    Wszystkich, którzy będą modlić się w tym kościele oddaję w opiekę św. Wojciecha i św. Brata Alberta."

Rok 2001

    Rok Jubileuszowy minął i nastał nowy XXI wiek - nowe wyzwania związane z upiększaniem naszej świątyni i rozwijaniem duchowości parafii.

[...]

    Przed świętami Wielkanocnymi 2001 r. założono nad ołtarzem nowy żyrandol - prace wykonali Wł. Powała i Kazimierz Bicki.

    Pierwsze ławki z prawdziwego zdarzenia pojawiły się w kościele w marcu. Wykonał je Cz. Łysiak. Koszt jednej ławki wynosił 500 zł.

    Dziewczynki na uroczystość I Komunii świętej, która odbyła się 3 czerwca 2001r., siedziały na nowych ławkach. Natomiast w lipcu tego samego roku zostały zrobione pozostałe ławki, które cieszyły nasze oczy i serca.

    Pierwszy odpust ku czci św. Brata Alberta w XXI w. odprawił Ks. Proboszcz Roman Siuchniński z Jaktorowa, dekanat kcyński. Słowo Boże wygłosił Ks. Proboszcz Edmund Napierała z Wylatowa. Po raz pierwszy w historii parafii nie odbyła się procesja eucharystyczna, ponieważ lał deszcz.

    26 sierpnia 2001 r. dożynki parafialne po raz pierwszy odbyły się w Procyniu łącznie z Mszą św. i zabawą ludową do północy. 18 września 2001 r. w dzień św. Stanisława Kostki patrona Polski i młodzieży, grupa uczniów z gimnazjum w Orchowie wraz z Panią katechetką Mariolą Michalską przedstawiła "Misterium o St. Kostce".

    12 listopada 2001 r. Ks. Bp Bogdan Wojtuś udzielił uczniom z III klasy gimnazjum oraz II i III kl. szkoły średniej sakramentu bierzmowania. W listopadzie także zakupiono dywan przed ołtarz, chodniki i odkurzacz.

    Rok 2002

    15 marca 2002 r. podczas rekolekcji, które wygłaszał Ks. Rafał Wnuk z Orchowa Dolnego, poświęcony został nowy krzyż stojący na rozstaju dróg z Różanny do Siedluchny. Metalowy krzyż wykonał Maciej Kwiatkowski, a finansowały go rodziny Państwa Kopeć, Malickich i Wietrzykowskich. Od poświęcenia krzyża do kościoła odbyła się procesja ze stacjami Drogi Krzyżowej. Od stacji do stacji zmieniali się ci, którzy brali krzyż na swoje ramiona: ministranci, dzieci, młodzież, kobiety, mężczyźni.

    Wiosną przykryto kruszące się schody płytkami, a tablice ogłoszeń wykonał i zamontował Marek Grabowski z Inowrocławia.

    Na procesję Bożego Ciała 2002 r. Cz. Łysiak udoskonalił feretron, bo poprzedni był zbyt ciężki. Wrażliwi parafianie odmalowali kapliczkę stojącą w centrum Różanny, a M. Kwiatkowski wykonał metalowy płotek okalający kapliczkę.

    Parafialne dożynki 2002 r. odbyły sie 31 sierpnia, Msza św. w kościele, występy dzieci oraz zabawa taneczna w sali w Procyniu. Za zarobione pieniądze kupiono 20 krzeseł do sali parafialnej (do tej pory krzesła pożyczył ze stołówki Róż-Pol prezes M. Kupasik).

Rok 2003

    Wiosną 2003 r. odnowiono kościół, zakrystię i biuro parafialne. Pracami kierowali K. Kramkowski i Z. Pluciński.

    29 kwietnia 2003 r. był dniem wizytacji kanonicznej w parafii. Ks. Arcybiskup H. Muszyński był także w SP w Różannie, gdzie spotkał się z Gronem Pedagogicznym i przedstawicielami  Rady Rodziców,  jak również obejrzał inscenizację "Boży bohaterowie" wykonaną przez szkolno-parafiane koło misyjne.

    W słowie wstępnym w głównej uroczystości w kościele, Ks. Arcybiskup dokreślił, że parafia pod wezwaniem św. Brata Alberta jest pierwszą parafią, której losy splatają się z Jego posługa duszpasterską w Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Ks. Arcybiskup ją erygował, poświęcił obraz św. Brata Alberta, konsekrował i wizytuje, otacza więc ją swoją szczególną opieką i błogosławieństwem.

    Po Mszy św. rozpoczęto spotkanie młodzieży naszej parafii z Ks. Arcybiskupem. Młodzież wraz z Ks. Proboszczem przygotowała montaż słowno-muzyczny pt. "Wpłyń na głębie i pójdź za mną".

    Dochód z festynu dożynkowego 2003 r. przeznaczono na zakup płytek podłogowych do sali parafialnej.

Rok 2004

    11 stycznia 2004 r. tradycyjnie jak co roku odbyły się przygotowane przez dzieci i Panią katechetkę Renatę Szumera - Jasełka. Niespodzianką był występ zespołu "Białe Kujawy" z Zespołu Szkół w Bielicach.

[...]

    20 czerwca rodzina parafialna dowiedziała się o dekrecie Ks. Arcybiskupa H. Muszyńskiego dotyczącym zmian personalnych w parafii. Ks. Proboszcz St. Siuchniński mianowany został proboszczem parafii. p.w. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Gębicach. Nowym proboszczem naszej parafii został Ks. Jan Korygacz z parafii katedralnej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Gnieźnie.

    11 lipca 2004 r. 42 młodych ludzi przyjęło sakrament dojrzałości chrześcijańskiej z rąk Ks. Bp Bogdana Wojtusia, w obecności  Ks. Kanonika Jerzego Mostowskiego z Kamieńca.

    25 Lipca odbyło się oficjalne pożegnanie Ks. Proboszcza Stanisława Siuchnińskiego. Składano podziękowania za trud włożony w powstanie parafii w Różannie, budowę kościoła, którego dokonał wraz z parafianami i dobrodziejami i życzono dużo łask Bożych, zdrowia i wytrwałości w dalszej posłudze duszpasterskiej.

    1 sierpnia 2004 r. przybył do nas nowy proboszcz Ks. Jan Korygacz, który podczas wieczornej Mszy św. został powitany chlebem, solą i kwiatami przez Matki Różańcowe.

    Uroczystego wprowadzenia do kościoła dokonał, przy licznym udziale parafian, Ks. Kanonik Jerzy Mostowski z Kamieńca w dniu 3 sierpnia 2004 r.

[...]

    Ks. Jan Korygacz podjął nowe inicjatywy związane z duszpasterstwem młodzieży.

[...]

    Były także organizowane wyjazdy do kina, dzięki którym obejrzeliśmy [różne] filmy. [...]

    29 sierpnia 2004 roku przyżyliśmy tradycyjne dożynki parafialne. Po Mszy św. odbył się koncert w wykonaniu zespołu "Metanoia"z katedry gnieźnieńskiej.

    13 września 2004 roku po raz pierwszy w naszej parafii nabożeństwo do Matki Bożej Fatimskiej poprowadził Ks. Artur Janowicz z parafii św. Wawrzyńca z Gniezna. W procesji z zapalonymi świecami przeniesiona została do groty figura Matki Bożej. Nabożeństwa takie od tej pory odbywają się, choć nieregularnie, 13-ego każdego miesiąca.

    18 września 2004 r. młodzież odbyła pielgrzymkę autokarowa do Lichenia. 25 września parafianie mieli okazję zwiedzić prastarą osadę w Biskupinie. W drodze powrotnej odwiedzili rodzinny kościół Ks. Proboszcza w Gąsawie, aby zobaczyć niedawne odkryte polichromie. Po kościele oprowadzał Ks. Proboszcz Ryszard Kwiatkowski.

    24 października 2004 r. odbyło sie uroczyste przeniesienie relikwii św. Wojciecha z Trzemeszna do Bazyliki Prymasowskiej w Gnieźnie. Pielgrzymki z naszej parafii wraz z Księdzem Proboszczem uczestniczyli w procesji i Mszy św. w Gnieźnie.

[...]

    28 listopada 2004 r. zebrali się chętni do tworzenia parafialnej gazetki. Pomysł powstania gazetki zrodził się na pierwszym spotkaniu Rady Duszpasterskiej i Rady Ekonomicznej. Były wtedy rozmowy na różne tematy, a od Ryszarda Świtka wyszła propozycja utworzenia gazetki. Pierwszy numer gazetki "Brat nasz święty" wydano w I niedzielę adwentu. W tworzenie gazetki zaangażowały się następujące osoby: Ks. Proboszcz Jan Korygacz, Lucyna Malicka, Helena Śmigielska, Ryszard Świtek, Ilona Sikorska i Krzysztof Szymkowiak.

[...]

    Przed świętami Bożego Narodzenia Ks. Proboszcz przekazał każdej rodzinie z parafii życzenia świąteczne. W kopercie obok kartki z życzeniami znajdował się opłatek.

Rok 2005

    20 marca 2005 r. lektorki i panie z Koła Gospodyń Wiejskich sprzedawały przy kościele palmy i stroiki na stół świąteczny.

    2 kwietnia 2005 r. o godz. 2137 zmarł nasz umiłowany Ojciec święty Jan Paweł II. Trudno było sie z tym pogodzić. 4 kwietnia dzieci ze Szkoły Podstawowej w Różannie z katechetką i wychowawcami przyszły do kościoła ze zniczami, które zapaliły przed portretem papieża i modliły się za Jego duszę. 5 kwietnia wspólnota parafialna uczestniczyła w uroczystej Mszy św. zamówionej w intencji Ojca świętego.

    Różaniec odmawialiśmy codziennie do dnia pogrzebu, a w tym smutnym dniu, 8 kwietnia, uczestniczyliśmy w czuwaniu. Przytoczone wtedy rozważania wzięte zostały z tekstów Jana Pawła II wygłoszonych podczas Jego pielgrzymek do Ojczyzny. Na koniec czuwania został odczytany testament papieża.

    25 kwietnia rozpoczęta została przebudowa prezbiterium i malowanie kościoła. Przez całą zimę 2004/05 Mieczysław Łyko i Tadeusz Kapela w piwnicach kościoła przygotowywali płyty marmurowe. W pracach remontowych pomagało wielu parafian.

    W miesiącu maju 2005 r. uczestniczyliśmy w nabożeństwach majowych ku czci Matki Bożej. W każdy wtorek nabożeństwa te odbywały się przy figurach i krzyżach w poszczególnych wioskach naszej parafii, gdzie udawaliśmy się wraz z Ks. Proboszczem na rowerach. W ostatnim nabożeństwie majowym, w dniu 31 maja 2005 r., uczestniczył były proboszcz Ks. Stanisław Siuchniński.

    4 czerwca 2005 r. młodzież z Ks. Proboszczem uczestniczyła w spotkaniu na polach lednickich "pod Rybą"

    Okres wiosenny i letni wykorzystany został na upiększanie wystroju świątyni, jak również otoczenia kościoła i plebani. Rozbudowano taras przy plebani, założono kwietniki i wysiano trawę na skarpie.

    10 listopada o godz. 20.00 uczestniczyliśmy w wieczornicy pt. „Czyściec” npdst. Książki Marii Simma p.t. „Moje przeżycia z duszami czyśćcowymi”. Dzięki temu przedstawieniu lepiej zrozumieliśmy istotę czyśćca i przez to być może staniemy się apostołami dusz czyśćcowych.

    26 listopada Ksiądz Proboszcz zorganizował wyjazd do Poznania do kina na film „Kurczak Mały”. Był to swoisty prezent z okazji zbliżającego się wspomnienia Św. Mikołaja.

    Listopad – Ksiądz Arcybiskup Henryk Muszyński mianował Księdza Proboszcza Jana Korygacza kapelanem Warsztatów Terapii Zajęciowej „Radosne Serca” Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej w Bielicach

    6 grudnia podczas Mszy św. o godz. 17.30 odwiedził nas Święty Mikołaj (P. Grzegorz Kopeć), który przyniósł dzieciom worek pełen prezentów.

    18 grudnia o godz. 12.15 uczestniczyliśmy w uroczystej Mszy św. z okazji 10 rocznicy powstania naszej parafii, która przypadała 15 grudnia. Mszę św. koncelebrowali: Ksiądz Kanonik Jerzy Mostowski z Kamieńca, Ksiądz Proboszcz Stanisław Siuchniński z Gębic oraz Ksiądz Jan Korygacz – obecny proboszcz naszej parafii.

    Grudzień – zakupione zostały nowe figurki do żłóbka bożonarodzeniowego. 11 elementów, które kosztowały 750 zł.

Rok 2006

 

    8 stycznia o godz. 15.00 zebraliśmy się w kościele, aby uczestniczyć w Jasełce przygotowanej przez dzieci ze Szkoły Podstawowej w Różanie. Występujące dzieci otrzymały słodkie upominki. Nagrody otrzymały również dzieci, które uczestniczyły w roratach i wykleiły cały obrazek przedstawiający Rodzinę Świętą.

    15 stycznia podczas Mszy św. o godz. 10.30 młodzież z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego ze Strzelna, przedstawiła Jasełka o zwyczajach Bożonarodzeniowych w Polsce.

    29 stycznia zakończone zostało ocieplanie ławek w naszym kościele. Prace tapicerskie wykonał pan Wojciech Galus z Bielic, a ich przeprowadzenie było możliwe dzięki ofiarności Parafian.

    18 lutego o godz. 20.00 uczestniczyliśmy w wieczornicy z okazji wspomnienia Św. Walentego – patrona zakochanych. Przedstawienie zostało przygotowane npst. książki Waltera Torbischa „Kochałem dziewczynę”.

    26 lutego podczas Mszy św. o godz. 9.00 Ksiądz Proboszcz wręczył nagrody i dyplomy za udział w Turnieju Tenisa Stołowego dla służby liturgicznej, który odbył się w czasie ferii zimowych w Szkole Podstawowej w Różanie. W swoich grupach zwyciężyli: Aneta Dulik – lektorki, Szymon Moskal – ministranci, Paweł Sikorski – lektorzy.

    Od 4 do 8 marca przeżywaliśmy święte rekolekcje wielkopostne, które głosił Ksiądz Grzegorz Makowski – wikariusz z parafii Wniebowzięcia NMP we Wrześni.

    18 marca Ksiądz Proboszcz zorganizował kolejny wyjazd do kina Kinepolis w Poznaniu na film pt. „Jan Paweł II”.

    31 marca po wieczornej Mszy św. udaliśmy się na cmentarz parafialny w Gębicach i uczestniczyliśmy w Drodze Krzyżowej w intencji naszych zmarłych. Rozważania przygotowała p.Lucyna Malicka, a czytali dorośli i młodzież. Podczas nabożeństwa uczestnicy nieśli zapalone znicze, by później ustawić je na grobach swoich bliskich zmarłych.

    2 kwietnia mija pierwsza rocznica śmierci naszego rodaka Ojca Świętego Jana Pawła II. Na zaproszenie Księdza Proboszcza gościliśmy w naszej parafii Brata Mariana Markiewicza ze Zgromadzenia Najświętszego Serca Pana Jezusa, który na przełomie lat 70tych i 80tych pracował w Domu Polskim w Rzymie. Brat Marian miał to szczęście, że woził samochodem kardynała Karola Wojtyłę m.in. na Konklawe do Watykanu. O godz. 21.00 zebraliśmy się w kościele na zamyśleniu na temat Ojca Świętego Jana Pawła II.

    11 kwietnia młodzież wraz z Księdzem Proboszczem wyjechała do Wrześni, aby tam przedstawić młodzieży z parafii Wniebowzięcia NMP zamyślenie npdst. książki Waltera Torbischa „Kochałem dziewczynę”.

    26 maja o godz. 18.30 uczestniczyliśmy we Mszy św. w intencji wszystkich mam, a o godz. 20.00 w wieczornicy przygotowanej przez dzieci i młodzież. Wszystkie obecne mamy otrzymały od dzieci bukieciki kwiatów i obrazki.

    1 czerwca po Mszy św. sprawowanej w intencji dzieci uczestniczyliśmy w II Konkursie Piosenki Religijnej, którego mottem było „Śpiewaj Panu”. Występy grupy dzieci oceniało jury w składzie: p. Helena Śmigielska, p. Justyna Barszcz i p. Kazimierz Bicki.

    3 czerwca Ksiądz Proboszcz zorganizował wyjazd na Pola Lednickie na X spotkanie młodych zorganizowane przez ojca Jana Górę i Duszpasterstwo Akademickie z Poznania. Tematem spotkania było „Chrystus drogą”. Wszyscy uczestniczyli w Drodze Krzyżowej niosąc krzyż, który niósł Jan Paweł II w swojej ostatniej Drodze Krzyżowej, kilka dni przed śmiercią.

    18 czerwca odprawiona została o godz. 12.00 uroczysta Msza odpustowa, którą celebrował i kazanie wygłosił Ksiądz Prałat Władysław Mielcarek z parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Bydgoszczy, gdzie pracował jako wikariusz nasz Ksiądz Proboszcz.

    26-30 czerwca Ksiądz Proboszcz zorganizował biwak dla członków służby liturgicznej w miejscowości Drewno k/Niestronna.

    8 sierpnia wyjechaliśmy do Poznania do Kinepolis na filmy „Garfield 2” i „Piraci z Karaibów”

    Sierpień – młodzież z naszej parafii, pod okiem p. Tadeusza Kapeli położyła kamień polny na wjazd od strony plebanii.

    19 sierpnia uczestniczyliśmy we Mszy św. dożynkowej, podczas której dziękowaliśmy Panu Bogu za tegoroczne plony. Po Mszy na boisku w Różanie spotkaliśmy się na Festynie dożynkowym. Można było kupić losy na loterii fantowej, słodkie wypieki oraz chleb ze smalcem przygotowane przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich. Do tańca przygrywał Zespół z Gniezna.

    21 września rozpoczęliśmy spotkania ze Słowem Bożym – Krąg biblijny. Od tego miesiąca w każdy trzeci czwartek miesiąca będą spotkania dla tych wszystkich, którzy pragną poznać Boży zamysł względem siebie i świata.

    5 października w Tygodniu Miłosierdzia, o godz. 15.00 uczestniczyliśmy w nabożeństwie do Bożego Miłosierdzia – śpiewaliśmy pieśni, odmówiliśmy koronkę i litanię do Miłosierdzia Bożego. W takich nabożeństwach od tej pory uczestniczyć będziemy w każdy drugi czwartek miesiąca.

    21 października Ksiądz Proboszcz zorganizował kolejny wyjazd do kina na film p.t. „Karol – papież, który pozostał człowiekiem”. Druga część filmu o Janie Pawle II przedstawiała lata posługi apostolskiej Ojca Świętego.

    10 listopada o godz. 20.00 uczestniczyliśmy w naszym kościele w zamyśleniu przygotowanym npdst. książki Pauli Darcy „Listy do Sary”.

    22 listopada we wspomnienie Św. Cecylii – patronki muzyki kościelnej, wysłuchaliśmy o godz. 20.00 fragmentów „Psałterza wrześniowego” Piotra Rubika w połączeniu z projekcją przeźroczy. Marta Majchrzak natomiast przybliżyła nam postać Świętej Cecylii.

    6 grudnia po raz kolejny odwiedził nas Św. Mikołaj, w postać którego wcielił się p. Grzegorz Kopeć. Podczas Mszy św. o godz. 17.30 przyniósł słodycze dla wszystkich zebranych dzieci, a dla wszystkich obecnych obrazek ze Św. Mikołajem.

    23 grudnia w żłóbku w kościele stanęły nowe (cały komplet) figurki. Całość kosztowała 1800 zł.

Rok 2007

 

    6 stycznia w Uroczystość Trzech Króli o godz. 15.00 obejrzeliśmy Jasełka bożonarodzeniowe przygotowane przez dzieci ze Szkoły Podstawowej w Różanie pod kierunkiem pani Renaty Szumera. Dzieci uczestniczące w roratach otrzymały słodkie nagrody.

    14 stycznia podczas Mszy św. o godz. 10.30 Jasełka przedstawiła młodzież z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Strzelnie. Po Mszy św. w salce parafialnej czekała na artystów słodka niespodzianka.

    21 stycznia podczas Mszy św. o godz. 9.00 Ksiądz Proboszcz wręczył nagrody i dyplomy lektorom i ministrantom, którzy zwyciężyli w swoich kategoriach w corocznym Turnieju Tenisa Stołowego, rozegranego 17 stycznia w budynku szkoły podstawowej. Nagrody otrzymali: Marta Majchrzak, Szymon Moskal, Łukasz Poniedziałek i Patryk Roszak.

    24 lutego o godz. 20.00 uczestniczyliśmy w zamyśleniu „Bóg jest jak Bóg” przygotowanym przez młodzież naszej parafii pod czujnym okiem Księdza Proboszcza.

    25 lutego w I Niedzielę Wielkiego Postu we Mszach św. uczestniczyli Anonimowi Alkoholicy z grupy działającej przy parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Bydgoszczy. Opowiadali nam oni o swoich zmaganiach z alkoholem.

    11-14 lutego trwały parafialne rekolekcje wielkopostne. W tym roku głosił je Ksiądz Andrzej Januchowski – proboszcz parafii Św. Jakuba w Modliszewku k/Gniezna. Pierwszego dnia podczas Mszy św. i Gorzkich Żalów wystąpił zespół Metanowa prowadzony przez księdza rekolekcjonistę. W ostatni dzień rekolekcji dzieci ze SP w Różanie z nauczycielami, księdzem rekolekcjonistą i księdzem proboszczem uczestniczyli  w Drodze Krzyżowej w plenerze – w Mogilnie-Świerkówcu.

    23 marca po Mszy św. o godz. 18.00 uczestniczyliśmy po raz drugi w Drodze Krzyżowej na cmentarzu parafialnym w Gębicach w intencji naszych zmarłych. Tym razem dołączyli do nas Księża i Parafianie z parafii p.w. Św. Mateusza z Gębic. Rozważania do poszczególnych stacji, przygotowane przez p. L.Malicką, czytali na przemian przedstawiciele obu parafii.  Mimo brzydkiej pogody – silny wiatr i deszcz – w nabożeństwie uczestniczyła liczna grupa Parafian.

    31 marca Ksiądz Proboszcz zorganizował wyjazd na Misterium Męki Pańskiej na Cytadeli Poznańskiej.

    2 kwietnia minęła druga rocznica śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II. O godz. 18.30 uczestniczyliśmy we Mszy św. w intencji Jana Pawła II z prośbą o Jego rychłą beatyfikację oraz w krótkim zamyśleniu npdst. poematu Papieża „Tryptyk Rzymski”.

    Pan Ryszard Świtek, który ofiarował teren pod budowę kościoła i plebanii, postanowił ofiarować jeszcze kawałek ziemi na „mały park” przy plebanii.

    26 maja – rok rocznie uczestniczymy w tym dniu we Mszy św. w intencji matek. Po Mszy św. dzieci i młodzież przedstawiły przygotowaną przez siebie wieczornicę oraz wręczyły wszystkim obecnym w kościele mamom kwiaty i obrazki.

    Na tarasie i altanie przy plebanii założone zostały płytki. Prace te wykonał p. Mieczysław Łyko z Procynia.

    Zakupione zostało nowe nagłośnienie procesyjne. Koszt zakupu – 800 zł.

    W kościele zostały zamontowane ozdobne okucia przy relikwiarzu i tabernakulum, które wykonał p. Zbigniew Miśkiewicz ze Skubarczewa za symboliczne 200 zł.

    30 maja – Tego dnia Ksiądz Proboszcz Jan Korygacz świętował 20-tą rocznicę święceń kapłańskich. Pod koniec Mszy św. o godz. 18.30 życzenia, kwiaty i upominki złożyły na ręce Jubilata delegacje: służby liturgicznej, Rady Parafialnej, Matek Różańcowych, Koła Gospodyń Wiejskich w Różanie i Strażaków w imieniu mieszkańców Procynia.

    Czerwiec – w kościele przy ołtarzu ustawiony został nowy krzyż, który wykonał p. Z. Miśkiewicz ze Skubarczewa. Granitową podstawę do krzyża zasponsorowali Państwo Maria i Zdzisław Roszakowie z Różany. Zakupione zostały nowe świeczniki i świece na ołtarz.

    Rozpoczęło się także malowanie kościoła – zewnętrzne ściany. Udało się to dzięki sponsorom: Spółce Róż-pol z Różany i właścicielowi Młyna z Procynia. Kolory dobrała p. Małgorzata Chmielnik z Mogilna.

    Na 10-arowej działce koło plebanii, ofiarowanej przez p. Ryszarda Świtka zostały posadzone nowe krzewy i kwiaty.

    17 czerwca – uroczystą Mszę św. odpustową ku czci naszego Patrona Świętego Brata Alberta o godz. 12.00 odprawił Ksiądz Ryszard Kwiatkowski – proboszcz parafii Matki Bożej Pocieszenia i Św. Mikołaja w Gąsawie.

    28 czerwca Ksiądz Proboszcz zorganizował wyjazd na biwak dla służby liturgicznej do miejscowości Drewno k/Niestrojna.

    12 lipca zakończono prace przy malowaniu kościoła.

    31 lipca Ksiądz Proboszcz zorganizował wyjazd do kina Kinepolis w Poznaniu na film „Shrek III”

    26 sierpnia podczas Mszy św. o godz. 10.30 dziękowaliśmy Panu Bogu za tegoroczne plony. Delegacje z poszczególnych wiosek i spółki Roż-pol złożyły na ręce Księdza Proboszcza tradycyjne wieńce dożynkowe i bochenki chleba. O 16.30 w świetlicy w Procyniu rozpoczął się Festyn Dożynkowy. Do tańca przygrywał zespół Krystek Band. Wystąpili także gościnnie mistrzowie Wielkopolski w żonglowaniu piłką. Była również loteria fantowa, słodkie wypieki oraz chleb ze smalcem i kiszonym ogórkiem.

    18 września w dniu wspomnienia Św. Stanisława Kostki – Patrona młodzieży, o godz. 18.30 uczestniczyliśmy w zamyśleniu nad życiem Św. Stanisława. Później został wyświetlony film „Dekalog I” Krzysztofa Kieślowskiego.

    22 września osiem dziewcząt z naszej parafii uczestniczyło w Spotkaniu Młodych w Inowrocławiu.

    W październiku zostało zawiezione do pozłocenia tabernakulum, monstrancja i dwa kielichy z patenami.

    13 października Ksiądz Proboszcz Jan Korygacz zorganizował wyjazd dla służby liturgicznej do parafii Św. Jakuba w Modliszewku, gdzie rozegrany został mecz piłki nożnej. Naszymi rywalami byli – służba liturgiczna z Modliszewka i z Gniezna z parafii Błogosławionego Radzyma Gaudentego. Zajęliśmy II miejsce.

    16 października zebraliśmy się w naszym kościele, aby o godz. 18.00 obejrzeć film Krzysztofa Zanussiego pt. „Pielgrzym z dalekiego kraju”. Jest to film o Karolowi Wojtyle od dnia jego urodzin do wyboru na Stolicę Apostolską.

    9 listopada po Mszy św. o godz. 17.30 uczestniczyliśmy w zamyśleniu zaduszkowym „Wielki Piątek”. Zamyślenie dotyczyło przeżyć księdza kapelana w jednym z wielu szpitali, który towarzyszył w ostatnich dniach życia małej dziewczynki.

    22 listopada to dzień Patronki muzyki kościelnej – Św. Cecylii. Po Mszy św. o godz. 17.30 uczestniczyliśmy w zamyśleniu, które było naszą prośbą do Św. Cecylii oraz do Matki Bożej, aby wyprosiła dar miłości dla przygotowujących się do Sakramentu Małżeństwa i tych wszystkich, którzy już ten Sakrament przyjęli. Ubogaceniem zamyślenia były fragmenty koncertów Piotra Rubika i Andrea Reu.

    6 grudnia tradycyjnie podczas Mszy św. o 17.30 odwiedził naszą parafię Św. Mikołaj, w postać którego wcielił się p. Grzegorz Kopeć. Obdarował on wszystkie zebrane w kościele dzieci słodyczami i obrazkami.

Rok 2008

 

    6 stycznia w Uroczystość Objawienia Pańskiego tzw. Trzech Króli, o godz. 15.00 uczestniczyliśmy w Jasełkach przygotowanych przez dzieci ze Szkoły Podstawowej w Rożannie, p.katechetkę Renatę Szumera i p. Marię Przybylską.

    13 stycznia w niedzielę Chrztu Pańskiego na Mszy św. o godz. 10.30 młodzież z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Strzelnie przedstawiła Jasełka Bożonarodzeniowe.

    28 stycznia – 8 lutego – Ferie zimowe. Ksiądz Proboszcz zorganizował dla służby liturgicznej wyjazdy na halę sportową w Orchowie, gdzie mogli zagrać w piłkę nożną, ręczną i siatkową. 4 lutego w Szkole podstawowej w Różanie odbył się Turniej tenisa stołowego, a 7 lutego na hali w Orchowie został rozegrany mecz piłki nożnej ze służbą liturgiczną z Kwieciszewa pod opieką księdza Jarosława Zimnego.

    W lutym w naszym kościele zostały zamontowane dwa nowe okna wykonane przez pana Rafała Kamińskiego z Marcinkowa.

    14 lutego w czasie Mszy św. o 17.30 uczestniczyliśmy w zamyśleniu z okazji wspomnienia Św. Walentego – Patrona zakochanych.

    17-20 lutego przeżywaliśmy parafialne i szkolne rekolekcje wielkopostne. W tym roku poprowadził je Ksiądz wicedziekan Tomasz Ryś proboszcz parafii p.w. Wszystkich Świętych w Orchowie Dolnym.

    7 marca po Mszy św. o godz. 17.30 udaliśmy się na cmentarz w Gębicach i uczestniczyliśmy w Drodze Krzyżowej w intencji naszych bliskich zmarłych. W tym roku rozważania przygotowała parafia Św. Mateusza w Gębicach, a czytane były przez parafian z Różany i Gębic.

    15 marca zorganizowany został wyjazd do Poznania na Misterium Męki Pańskiej na Cytadeli Poznańskiej.

    W kościele zostały zamontowane nowe głośniki, które dzięki pośrednictwu Księdza Andrzeja Januchowskiego z Modliszewka otrzymaliśmy od parafii Opatrzności Bożej w Warszawie.

    2 kwietnia w 3 rocznicę śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II uczestniczyliśmy we Mszy św. i nowennie do Matki Bożej Nieustającej Pomocy ubogaconej słowami Ojca Świętego oraz pieśniami, z prośbą o Jego rychłą beatyfikację.

    Przy kościele został ustawiony nowy krzyż. Dzięki ofiarności Parafian na krzyżu zamontowano pasyjkę – figura Jezusa Ukrzyżowanego naturalnych rozmiarów – oraz położono polbruk przy krzyżu i przy grocie.

    7 maja nasza parafia przeżywała wizytację, którą przeprowadził Ksiądz Biskup Wojciech Polak. Wizytacja miała na celu m.in. sprawdzenie stanu kościoła i obiektów parafialnych oraz biura parafialnego. Zaplanowano także Msze św. dla chorych i starszych z Sakramentem Namaszczenia Chorych i dla wszystkich Parafian, a w szczególności dla matek z niemowlętami, którym Ksiądz Biskup pragnął udzielić błogosławieństwa. Ksiądz Biskup odwiedził także Szkołę Podstawową w Różanie, Przedszkole w Procyniu, najstarszą Parafiankę i najstarszą parę małżeńską. Na zakończenie odbyło się spotkanie z młodzieżą bierzmowaną przez Księdza Biskupa i młodzieżą przygotowującą się do Sakramentu Małżeństwa.

    26 maja o godz. 17.30 uczestniczyliśmy najpierw we Mszy św. w intencji wszystkich mam, a potem w wieczornicy przygotowanej przez dzieci i młodzież naszej parafii. Wszystkie mamy zostały także obdarowane obrazkami z mottem.

    16 czerwca odprawiona została o godz. 12.00 Msza św. odpustowa, której przewodniczył Ksiądz Kanonik Jan Graczyk z parafii Św. Antoniego w Bydgoszczy, a kazanie wygłosił Ksiądz Mirosław Pstrągowski, proboszcz parafii Św. Łukasza w Bydgoszczy. Po ucałowaniu relikwii Św. Brata Alberta rozdawane były chlebki Brata Alberta z obrazkiem i modlitwą. Ksiądz Kanonik ofiarował dla naszej parafii ornat w kolorze zielonym.

    30 czerwca – 3 lipca Ksiądz Proboszcz zorganizował dla wszystkich chętnych wycieczkę w Góry Stołowe.

    22 lipca odbył się wyjazd do kina Kinepolis w Poznaniu na film pt. „Kurczak Mały” i na Maltę.

    23 lipca w godzinach wieczornych przybyła do naszej parafii grupa pielgrzymów z Mroczy i Szubina. Przyjęliśmy ich kolacją i słodkimi wypiekami. Część pielgrzymów znalazła nocleg w domach naszych parafian, a pozostali nocowali w budynku szkolnym. O godz. 21.00 spotkaliśmy się z pielgrzymami na boisku szkolnym na Apelu Jasnogórskim. W dalszą drogę wyruszyli oni następnego dnia o 7.30.

    30 lipca po Mszy św. wieczornej udaliśmy się do Procynia, aby koło krzyża odmówić nowennę do MB Nieustającej Pomocy. Parafianie z Procynia odnowili Krzyż i kupili figurkę Matki Bożej, które poświęcił Ksiądz Proboszcz.

    24 sierpnia o godz. 15.00 na Mszy św. dożynkowej dziękowaliśmy Bogu za tegoroczne plony. O 17.00 na boisku w Różanie rozpoczęła się zabawa dożynkowa. Wśród atrakcji była przejażdżka bryczką, żonglowanie piłką, przeciąganie liny, bieg w workach itp. Była też loteria fantowa – losy po 2 i 5 złotych. Każdy los wygrywał, a na koniec odbyło się losowanie 3 głównych nagród.

    26 sierpnia Ksiądz Proboszcz zorganizował wyjazd do Poznania do kina i do ZOO.

    18 września w Uroczystość Św. Stanisława Kostki – Patrona młodzieży została odprawiona Msza św. w intencji młodzieży, a w miejsce kazania uczestniczyliśmy w zamyśleniu o Św. Stanisławie.

    23 września został zakupiony i zamontowany nowy piec centralnego ogrzewania na eko-groszek. Koszt pieca i jego instalacji wyniósł 7 150 zł.

    26 października wyjechaliśmy do kina Helios w Gnieźnie na film „Świadectwo” nakręcony w oparciu o książkę Kardynała Stanisława Dziwisz o Ojcu  Świętym Janie Pawle II.

    14 listopada o godz. 20.00 uczestniczyliśmy w zamyśleniu npdst. opowiadania Bruno Ferraro „Mądrość drzew”, które mówi o wartości i przemijaniu naszego ziemskiego życia.

    6 grudnia o godz. 16.00 odprawiona została Msza św. w czasie której odwiedził nas jak co roku z workiem pełnym prezentów Św. Mikołaj. Tym razem wcieliła się w niego p. Małgorzata Fabiańska.

    21 grudnia w IV niedzielę Adwentu pochylając się nad tajemnicą Zbawienia czyli nad misterium zatrzymania się, wyciszenia i zgody, obejrzeliśmy w naszym kościele o godz. 18.30 film pt. „Narodzenie”.

    28 grudnia w Uroczystość Świętej Rodziny Mszę św. o godz. 10.30 ubogacił swoim śpiewem Chór Immaculata z parafii NMP w Mogilnie pod dyrekcją p. Waldemara Krystkowiaka.

Rok 2009

 

4 stycznia o godz. 15.00 dzieci ze Szkoły Podstawowej w Różanie przedstawiły Jasełka Bożonarodzeniowe. Występujące dzieci i te które uczestniczą w pracy Ogniska Misyjnego otrzymały słodkie nagrody.

    29 stycznia w dwóch oknach w prezbiterium zostały założone witraże, które wykonał p. Witold Pochylisk z Mogilna. Ofiarodawcami byli państwo T. J Gorzelańczykowie z Warszawy. Jeden witraż przedstawia Ojca Świętego Jana Pawła II i obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Drugi – Św. Faustynę i obraz Jezusa Miłosiernego.

    Ferie zimowe były jak zwykle pełne atrakcji zaplanowanych przez Księdza Proboszcza. Służba liturgiczna mogła 2 razy w tygodniu uczestniczyć w zajęciach sportowych na hali w Orchowie. Odbył się też tradycyjnie Turniej tenisa stołowego w Szkole Podstawowej w Różannie. Zwycięzcami w swoich grupach wiekowych zostali: grupa najmłodsza do III klasy SP – Aleksander Sikorski, od kl. IV – VI – Tomasz Tomczak, gimnazjum i szkoły średnie – Jacek Tomczak. Rozegrany został także mecz piłki nożnej służby liturgicznej z Różany i Kwieciszewa. Zarówno w grupie młodszej jak i starszej zwyciężyliśmy!

    3 marca zorganizowany został wyjazd do kina Helios w Gnieźnie na film pt.”Popiełuszko”. w rolę księdza Jerzego Popiełuszki wcielił się aktor Adam Woronowicz.

    8-12 marca przeżywaliśmy wielkopostne rekolekcje parafialne. Tematem rekolekcji było „Życie jest tylko jedno”. Prowadził je Ksiądz doktor Michał Adamczyk. W godzinach porannych odbywały się rekolekcje dla uczniów szkoły podstawowej, a wieczorem dla pozostałych Parafian była odprawiana Msza św. z nauką rekolekcyjną.

    27 marca po raz kolejny uczestniczyliśmy w Drodze Krzyżowej w intencji naszych bliskich zmarłych na cmentarzu w Gębicach. Rozważania przygotowała p. Lucyna Malicka, a czytali je Parafianie z Różanny i Gębic.

    4 kwietnia Ksiądz Proboszcz zorganizował wyjazd dla wszystkich chętnych na Misterium Męki Pańskiej na Cytadeli Poznańskiej.

    16 maja w czasie uroczystej Mszy św. w Katedrze Gnieźnieńskiej Ksiądz Biskup Wojciech Polak udzielił posługi ceremoniarza lektorom z naszej parafii: Pawłowi Gąsiorowskiemu, Piotrowi Bukowskiemu i Łukaszowi Poniedziałkowi.

    24 maja o godz. 18.00 udaliśmy się do Procynia, aby uczestniczyć w uroczystości poświęcenia nowej figury Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych, ustawionej w centrum wsi.  Pomysłodawcami postawienia postumentu wraz z figurą byli: M. Łyko, E. Saja, T. Saja, Cz.Śmigielski, K. Andrzejewski, W. Figurski. Na uroczystość poświęcenia figury, Parafianie z Procynia zaprosili także byłego proboszcza naszej parafii Księdza Stanisława Siuchnińskiego.

    26 maja o godz. 18.30 odprawiona została Msza św. w intencji wszystkich mam. Po Mszy wysłuchaliśmy wierszy i piosenek o matce, które przygotowały i przedstawiły dzieci i młodzież z naszej parafii. Wszystkie zebrane w kościele mamy otrzymały słodki upominek – czekoladę.

    14 czerwca o godz. 12.00 uroczystą Mszę odpustową odprawił i kazanie wygłosił Ksiądz Kanonik Jan Kasprowicz – proboszcz parafii katedralnej w Gnieźnie. Po ucałowaniu relikwii naszego Patrona, każdemu z obecnych wręczono chlebek Św. Brata Alberta i obrazek z modlitwą do naszego Patrona.

    W dniach 23-26 czerwca Ksiądz Proboszcz zorganizował wycieczkę –pielgrzymkę na Mazury. Uczestnicy wycieczki zwiedzili m.in. Grunwald, Świętą Lipkę, Obserwatorium w Olsztynie i Frombork.

    23 lipca po raz kolejny przybyła do nas grupa pielgrzymów z Mroczy i Szubina. Ugościliśmy ich skromną kolacją w budynku szkoły, gdzie większość z nich znalazła nocleg. O godz. 21.00 wzięliśmy udział z Apelu Jasnogórskim wraz z naszymi gośćmi, który ze względy na burzę odbył się w budynku szkoły. Następnego dnia pielgrzymi wyruszyli w dalszą drogę do Jasnogórskiej Pani.

    W sierpniu rozpoczęliśmy prace remontowo-budowlane w piwnicach pod plebanią. Poszczególne pomieszczenia mają być przeznaczone na pokój, salkę komputerową, zaplecze kuchenne oraz bibliotekę z czytelnią. W prace budowlane zaangażowani byli: p. Mieczysław Łyko, p. Zdzisław Roszak, p. Lucyna Malicka, p. Maria Pierzyńska, p. Łukasz Poniedziałek, p. Marcin Tomczak oraz p. Wiesław i Bartosz Figurscy. Prace związane z podłączeniami elektrycznymi wykonał p. Marcin Anderson.

    29 sierpnia po raz kolejny w naszym kościele dziękowaliśmy Panu Bogu za zebrane plony. O godz. 15.00 była Masz św., a o 17.00 udaliśmy się do świetlicy w Procyniu  na Festyn dożynkowy. Losy Loterii Fantowej sprzedawały panie z Rady Parafialnej, po sprzedaniu wszystkich losów odbyło się dodatkowe losowanie pięciu wartościowych nagród – były to: DVD, beczułka piwa, ekspres do kawy, elektryczna maszynka do mięsa i kosz kosmetyków firmy AVON. Do tańca przygrywał zespół System państwa Katarzyny i Tomasza Zaparuchów.

    18 września odbyła się uroczysta Msza św. w intencji młodzieży z racji wspomnienia ich Patrona – Św. Stanisława Kostki. Ksiądz Proboszcz skierował szczególne zaproszenie do młodzieży przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania i Małżeństwa. Po Mszy wyświetlony został film „Telewizja miłość”.

    19 września członkowie Ogniska Misyjnego ze Szkoły Podstawowej w Różannie i służba liturgiczna wyjechali do Markowic na spotkanie z Ojcem Piotrem – misjonarzem z Kamerunu i Matką Boża Panią Kujaw, której polecili w modlitwie misjonarzy i ich rodziny. Następnie udali się do Kruszwicy, gdzie zwiedzili Kolegiatę p.w. Św. Piotra i Pawła i tzw. Mysią Wieżę oraz popłynęli statkiem po Jeziorze Gopło.

    15 października dekretem nr 04/2009 został powołany do życia przez Dyrektora Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej Księdza Jacka Dziela – Parafialny Zespół Caritas parafii p.w. Św. Brata Alberta w Różanie. Celem Zespołu jest zaspokajanie duchowych i społecznych potrzeb parafian oraz podejmowaniu przez nich dzieł miłosierdzia. W skład Parafialnego Zespołu weszli: Ksiądz Proboszcz Jan Korygacz – przewodniczący oraz panie: M. Pierzyńska, E. Zięba, T.Cieszyńska, I. Nowak, D. Tomczak, L. Malicka, A. Typańska-Stube i B. Szczepańska.

    10 listopada odbyła się w naszym kościele wieczornica o przemijaniu życia i o śmierci. W jesiennej scenerii młodzi artyści przedstawili nam przemyślenia zawarte w utworach znanych polskich poetów. Całość została opatrzona ilustracją muzyczną składającą się z utworów muzyki popularnej i poważnej.

    18 listopada firma zajmująca się budową dróg, wynajęta przez Urząd Gminy w Orchowie, położyła asfalt na nowy parking i 20-metrowy odcinek drogi w kierunku Bielska.

    19 listopada przypadła 20 rocznica kanonizacji Świętego Brata Alberta. Uroczystą Mszę św. koncelebrowali kapłani Dekanatu trzemeszeńskiego. Okolicznościową homilię wygłosił Ksiądz Stanisław Siuchniński, pierwszy proboszcz parafii. W ramach obchodów tej rocznicy, 20 listopada wyświetlony został w kościele film o naszym Patronie, Braciach Albertynach i Siostrach Albertynkach pt. „Trzeba być dobrym jak chleb”.

    6 grudnia – kolejne odwiedziny Świętego Mikołaja (p.Małgorzata Fabiańska). Wszystkie zebrane na Mszy św. dzieci otrzymały paczki pełne słodyczy.

    20 grudnia o godz. 18.30 obejrzeliśmy w naszym kościele film pt. „Dzieciątko Jezus” przedstawiający życie Pana Jezusa jako małego dziecka. Niech ten obraz pozwoli nam głębiej przeżyć nadchodzące Święta Bożego Narodzenia.

Rok 2010

 

    3 stycznia w niedzielne popołudnie o godz. 15.00 odbyło się spotkanie przy żłóbku. Śpiewaliśmy kolędy, chętne dzieci recytowały wierszyki. Ksiądz Proboszcz wyróżnił dzieci, które brały udział w nabożeństwie różańcowym i wykleiły planszę z tajemnicami różańca świętego.

    10 stycznia dzieci z ogniska misyjnego i ze Szkoły Podstawowej w Różannie wzięły udział w przedstawieniu w formie adoracji żłóbka. Tego dnia zostały wręczone nagrody za udział w roratach.

    Ferie zimowe – Ksiądz Proboszcz zorganizował dzieciom i młodzieży ze służby liturgicznej wyjazdy na halę sportową w Orchowie, dwa razy w tygodniu.. odbył się także wyjazd do kina Helios w Gnieźnie na filmy: „Ciacho” dla młodzieży i dorosłych oraz „Księżniczka i żaba” dla dzieci.. jak co roku we ferie rozegrany został Turniej tenisa stołowego. Zwycięzcami zostali: wśród ministrantów – Tomasz Tomczak, wśród lektorów – Jacek Tomczak, wśród lektorek – Ilona Sikorska.

    30 stycznia Parafialny Zespół Caritas zorganizował w budynku Szkoły Podstawowej zabawę karnawałową. Której celem było zebranie środków finansowych, potrzebnych na dalszą działalność.

    11 lutego w Święto Matki Bożej z Lourdes obchodziliśmy Światowy Dzień Chorego, ustanowiony przez Ojca Świętego Jana Pawła II. Ten dzień ma zwrócić naszą uwagę na chrześcijański sens cierpienia i uwrażliwić na ludzi chorych  żyjących wokół nas. W naszym kościele o 16.00 odprawiona została Msza św. w intencji chorych i cierpiących Parafian oraz został udzielony Sakrament Namaszczenia Chorych. Po Mszy na plebanii i w salce parafialnej odbyło się spotkanie chorych wraz z poczęstunkiem przygotowanym przez Parafialny Zespół Caritas.

    14 lutego o 18.00 wzięliśmy udział w wieczornicy z pokazem multimedialnym poświęconej osobie Księdza Jana Twardowskiego, w czwartą rocznicę jego śmierci. Przygotowana ona został przez dzieci i młodzież pod kierunkiem pani Agaty Pawlaczyk z Gminnej Biblioteki w Orchowie i przez Księdza Proboszcza.

    20-23 lutego to czas świętych rekolekcji wielkopostnych naszej parafii. Tym razem prowadził je Ksiądz Doktor Piotr Waszak z parafii katedralnej Gnieźnie.

    21 lutego o godz. 18.00 w kościele, w ramach rekolekcji, został wyświetlony film pt.”Egzorcyzmy Anneliese Michel”.

    28 lutego obejrzeliśmy film „Szkoła uczuć” zaadresowany do młodzieży przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania i Małżeństwa, a także do wszystkich zainteresowanych problemami młodzieży.

    19 marca udaliśmy się na cmentarz w Gębicach, aby wziąć udział w nabożeństwie Drogi Krzyżowej w intencji zmarłych. W tym roku rozważania przygotowała parafia z Gębic.

    27 marca wszyscy chętni wyjechali na Misterium Męki Pańskiej na Poznańską Cytadelę.

    10 kwietnia – TRAGEDIA W SMOLEŃSKU.

    11 kwietnia w kościele p.w. Chrystusa Dobrego Pasterza w Orchowie Kapłani z gminy Orchowo (Ks. Jan Korygacz, Ks. Jarosław Kulpiński, Ks. Tomasz Ryś) odprawili Mszę św. żałobną w intencji ofiar smoleńskiej tragedii.

    Od 12 kwietnia czynna jest w piwnicach pod plebanią biblioteka z czytelnią oraz salka komputerowa.

    3 maja w Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski po Mszy św. o godz. 10.30 poświęcona została nowa figura Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w grocie przy kościele. Zastąpiła ona poprzednią figurę, którą zniszczyły ptaki i warunki atmosferyczne. Pieniądze na zakup figury przekazały Rodziny z Procynia i jedna Rodzina z Myślątkowa.

    15 maja w Katedrze Gnieźnieńskiej z rąk Księdza Biskupa Bogdana Wojtusia nasi starsi ministranci: Damian Budziak, Kamil Ostajewski i Jacek Tomczak, otrzymali posługę ceremoniarza.

    26 maja po Mszy św. i nowennie do NMP Nieustającej Pomocy uczestniczyliśmy w wieczornicy dedykowanej Tym, które dały nam życie i podjęły z miłością trud naszego wychowania.

    30 maja – 5 czerwca w związku z powodziami, które nawiedziły południowe tereny naszego kraju, w tych dniach odbywały się po każdej Mszy św. zbiórki do puszek na rzecz poszkodowanych przez powódź rodaków (876,30 zł). Pieniądze zostaną przekazane przez Caritas bezpośrednio poszkodowanym.

    10 czerwca w zakończenie Oktawy Bożego Ciała o godz. 18.30 Ksiądz Biskup Wojciech Polak udzielił młodzieży naszej parafii Sakramentu Bierzmowania. Po Mszy było wystawienie Najświętszego Sakramentu i procesja do czterech ołtarzy na Bożej Roli.

    20 czerwca o godz. 20.00 Mszę św. odpustową odprawił i Słowo Boże wygłosił Ksiądz Andrzej Januchowski z parafii Św. Jakuba w Modliszewku. Po Mszy, procesji i ucałowaniu relikwii rozdawane były chlebki Brata Alberta wraz z modlitwą do naszego Patrona. Po południu o godz. 17.00 z okazji Dnia Dziecka odbył się na boisku wiejskim w Różannie Festyn zorganizowany przez parafialny Zespół Caritas wraz z Radą  Sołecką z Różanny. Były liczne atrakcje takie jak: darmowy grill, przejażdżki dorożką, ciasto itp. Do tańca przygrywał zespół System.

    28 czerwca do 2 lipca Ksiądz Proboszcz zorganizował pielgrzymkę autokarową na południa Polski. Zwiedziliśmy: Kraków, Wadowice, Kalwarię Zebrzydowską, Zakopane i Oświęcim.

    23 lipca po raz kolejny przybyli do nas Pielgrzymi z Mroczy, Nakła i Szubina. Ugościliśmy ich kolacją i słodkimi wypiekami. Jak co roku o godz. 21.00 spotkaliśmy się na boisku szkolnym na Apelu Jasnogórskim.

    3 sierpnia zorganizowany został wyjazd do Torunia i do Parku Jurajskiego w Solcu Kujawskim dla dzieci, młodzieży i wszystkich chętnych.

    28 sierpnia dziękowaliśmy Panu Bogu za zebrane przez rolników i ogrodników plony. Na ręce Księdza Proboszcza zostały złożone tradycyjne wieńce dożynkowe i bochny chleba. O godz. 17.00 na boisku w Różannie rozpoczął się Festyn Dożynkowy. Było 660 losów na loterii fantowej i losowanie siedmiu głównych  nagród (kosz kosmetyków, beczułka piwa, serwis do kawy, żelazko itp.).poczęstunek dla gości przygotowały panie z KGW. Panie z Caritas sprzedawały kiełbaski z grilla, kawę i herbatę. Grał zespół System.

    11 września przy pomocy panów z Różanny została przywieziona i ustawiona na bocznych schodach kościoła rzeźba Świętego Brata Alberta, którą wykonał p. Mirosław Marczewski. Drewno lipowe na wykonanie rzeźby ofiarował p. Konieczka z Marcinkowa.

    17 września wstawiono kolejny witraż przedstawiający Trójcę Świętą, w boczne okno kościoła. Witraż wykonał p. Roman Szubiński z Poznania. Ofiarodawcami byli państwo Mirosław i Urszula Kubasikowie oraz Grażyna i Krzysztof Wróblewscy.

    17-18 września z okazji wspomnienia Św. Stanisława Kostki odprawiona został Msza św. w intencji młodzieży, po której wyświetlony został film pt. „3love”. Szczególne zaproszenie Ksiądz Proboszcz skierował do młodzieży przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania i Małżeństwa. Następnego dnia odbyła się zabawa taneczna przy plebanii połączona z grillem przygotowanym przez Parafialny Zespół Caritas.

    19-21 października została wymurowana nowa  gablota pod ogłoszenia przy głównym wejściu do kościoła. Prace te wykonali panowie: M. Łyko, K.Bicki, Z.Pluciński, Z.Roszak.gablotę pomalowały panie I.Sikorska i L.Malicka, a podłączenie oświetlenia wykonał p. M.Anderson.

    11 listopada w Święto Odzyskania Niepodległości o godz. 10.00 odprawiona została uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny, a godz.. 18.00 uczestniczyliśmy w wieczornicy na temat przemijania i śmierci.

     6 grudnia odwiedził nas Św. Mikołaj z workiem pełnym prezentów dla naszych najmłodszych parafian. W postać Św. Mikołaja wcielił się p. Krzysztof Szymkowiak.